Jaarstukken 2017 en kadernota 2019-2022

De kadernota 2019-2022 geeft vroegtijdig inzicht in de financiële knelpunten en mogelijke beleidskeuzes in aanloop naar de begroting 2019.
Dit stelt de raad in staat om kaders te stellen voor de komende jaren.
Kijkend naar de komende jaren is het resultaat positief.
Behalve de kadernota verschijnt vandaag ook een concept van de jaarstukken 2017.
Hieruit blijkt dat 2017 wordt afgesloten met een voordelig rekeningresultaat van € 1.439.183. 

De stukken vind je hier.

Besluitvorming
Het vaststellen van de jaarstukken en de kadernota is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
In afwachting van de accountantsverklaring zijn de jaarstukken 2017 nog niet definitief.
De accountant heeft toegezegd een goedkeurende accountantsverklaring te verstrekken.
De stukken die het college vandaag presenteert, worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op dinsdag 19 juni om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 5 juli a.s. om 19.30 uur.
Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis.