Bekendmaking mandaatbesluit Grondzaken

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 20 februari 2018 het "mandaatbesluit Grondzaken'" (verder: het besluit) heeft vastgesteld.

In het besluit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend aan Afdelingshoofd Beleid & Beheer; Portefeuillehouder Grondzaken. Daarnaast wordt ondermandaat verleend aan de teamleider en coördinator team Beheer.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Het besluit ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg en kunt u hier downloaden.

Oostburg, 14 maart 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

F.M.L. Lauret, wnd. secretaris

mr. M.M.D. Vermue, burgemeester