PERSBERICHT - Bekendmaking winnaar prijsvraag realisatie zonneparken Breskens en Schoondijke

Begin april van dit jaar is een persbericht door ons verstuurd over het uitzetten van een zogenoemde prijsvraag voor de realisatie van zonneparken in Breskens en Schoondijke.
Het gaat hierbij om een gedeelte van de uit exploitatie genomen delen van de bedrijventerreinen Deltahoek in Breskens (2 hectare) en Technopark in Schoondijke (2,1 hectare).
Acht inschrijvingen per locatie, zestien dus in totaal, zijn ontvangen.
Inmiddels is duidelijk welke inschrijver een vergunningaanvraag mag indienen voor de realisatie van de zonneparken.
Dat is voor beide locaties dezelfde inschrijver namelijk:

•    ‘Lightsource BP’.

De prijsvraag

Als gemeente werken we aan de energietransitie.
Dat is de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene duurzame energie.
De bekendste voorbeelden van duurzame energie zijn wellicht zonne-energie en windenergie.
De gemeente Sluis wil, in het kader van de duurzaamheidsopgave waar elke gemeente uitvoering aan moet geven, percelen invullen met zonneparken.

Beoordelingscriteria

Het college van B&W heeft op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria een puntenverdeling toegewezen.
Hierdoor zijn de twee plannen van Lightsource BP als voorkeursplannen vastgesteld voor beide locaties.
Lightsource BP mag een vergunningaanvraag indienen voor de betreffende locaties.
De beoordelingscriteria waren onder meer de geboden prijs voor het gebruik van de grond, de landschappelijke inpassing en de lokale participatie.
De eerste twee criteria spreken voor zich. Voorbeelden van lokale participatie zijn dat de voorgenomen plannen worden afgestemd met de omwonenden.
Maar ook financiële participatie zoals een postcoderoosproject en zaken als educatieve ondersteuning voor scholen.
Hierbij kan gedacht worden aan het verzorgen van een rondleiding ter plaatse of een gastles.
Ook de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor woningeigenaren is een mogelijkheid.

Vervolgstappen

De initiatiefnemer kan binnenplans afwijken op het geldende bestemmingsplan.
Hiervoor is de aanvraag van een omgevingsvergunning noodzakelijk.
De gebruikelijke procedure wordt hiervoor gevolgd.
Er zal ook een overeenkomst worden afgesloten over de randvoorwaarden van de zonneparken.
Als deze stappen worden afgerond, dan kan gestart worden met de realisatie van de zonneparken.

Lightsource BP zal voorafgaand aan de vergunningaanvraag een informatiebijeenkomst organiseren.
Hierover zal Lightsource BP te zijner tijd meer informatie verstrekken.