PERSBERICHT - Ontwikkelingen rondom windturbines Hoofdplaatpolder

In de Hoofdplaatpolder ligt een park met vijf windturbines.
De ontwikkelaar van deze windturbines is energieleverancier Nuon.
Nuon heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om de huidige windturbines te vernieuwen c.q. vervangen.
Nuon wil de omwonenden vooraf bij de planvorming betrekken door middel van gesprekken onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider.
En met de omwonenden verkennen wat de mogelijkheden zijn om de windturbines te vervangen.
Op voorhand staat niet vast hoe het plan tot vervanging er uit zal zien.
Het is de bedoeling om alle opties te onderzoeken om zo tot een goede keuze te komen.
Daarvoor wil het college van Burgemeester en Wethouders de mening van de gemeenteraad peilen voordat een besluit wordt genomen om wel of niet in te gaan op dit verzoek van Nuon.

Commissievergadering 16 april
De windturbines in de Hoofdplaatpolder zijn in 2005 in gebruik genomen.
De tijden zijn sindsdien echter veranderd: duurzaamheid en energietransitie worden steeds belangrijker en de techniek heeft ook grote stappen gezet.
Daarom wordt op dinsdag 16 april door de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur besproken hoe zij aankijkt tegen het toestaan van een verkenning naar de mogelijkheden voor de vervanging van de windturbines in de Hoofdplaatpolder.
De uitkomst van deze commissievergadering geeft richting aan het gemeentelijk beleid ten opzichte van windturbines.

In gesprek
Mocht de raadscommissie hier positief tegenover staan dan gaat Nuon, in samenwerking met de gemeente, met de omwonenden in gesprek.
Dat gebeurt onder andere via een bijeenkomst, waarvoor omwonenden tegen die tijd een uitnodiging ontvangen.
Draagvlak is een voorwaarde voor het plaatsen van grotere windturbines.

Informatie
Uiteraard bent u van harte welkom bij de commissievergadering op 16 april a.s.
De vergadering begint om 19.30u in het Belfort, te Sluis.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de agenda en de bijbehorende stukken voor de commissievergadering.
Ook leest u hier meer informatie over hoe u kunt inspreken, mocht u daaraan behoefte hebben.
Tijdens de commissievergadering is eveneens aandacht voor een ander verzoek dat bij de gemeente is ingediend: het plaatsen van kleine windturbines op agrarische terreinen.